Chester Beatty Library – Support The Library – Trusts & Foundations | Trusts & Foundations, Chester Beatty Library Trusts, Chester Beatty Library Foundations
Skip Navigation

Iontaobhais agus Fondúireachtaí

Cuireann deontais ó iontaobhais agus fondúireachtaí tacaíocht bhunriachtanach ar fáil don Leabharlann in achair éagsúla.  Seo thíos cur síos ar dhornán de na tionscadail seo:

Má tá  baint agat le hiontaobhas nó fondúireacht agus má mheasann tú go bhfuil tionscadal againn a mbeadh spéis ag d’eagraíocht tacú leis, déan teagmháil le do thoil le Paula Shalloo, (+353 1) 4070773 nó comhlánaigh an Fhoirm Fiosraithe Teagmhála.
  • Sholáthair Fondúireacht Getty deontas fial chun tacú leis an chéad dá bhliain de mhórthionscadal chun catalóg nua chuimsitheach a tháirgeadh dár gcnuasach de lámhscríbhinní Arabacha a bhfuil clú idirnáisiúnta air.  Is cuid ríthábhachtach de shealúchais na Leabharlainne iad an 2,655 lámhscríbhinn neamhchóránach.   Cuimsíonn an cnuasach raon an-éagsúil agus leitheadach de théacsanna, agus breathnaíonn aos léinn ó mhórthimpeall an domhain air mar acmhainn fhíorthábhachtach chun staidéar a dhéanamh ar an chultúr Ioslamach.  Sna lámhscríbhinní tá an réimse iomlán d’oidhreacht chultúrtha agus intleachtúil an Ioslamachais agus tá tábhacht ar leith ag baint leo toisc gur cóipeanna uathúla de théacsanna iad an-chuid acu atá á gcaomhnú i Leabharlann Chester Beatty amháin.   Cuirfidh catalóg nua deich n-imleabhar ina iontrálacha is mionsonraí agus is cuimsithí go mór leis an eolas atá ag an ghnáthphobal agus ag aos léinn ar an chultúr Ioslamach agus aithneoidh sí an chomaoin faoina bhfuil sochaí an Iarthair ag an Ioslamachas meánaoiseach.                                                                                                                                                     Féadaidh sé gur tábhachtaí ná riamh san Iarthar inniu tuiscint is fearr a bheith ann ar an ghné dheireanach sin.   
 
  • Thacaigh Fondúireacht Paul Hamlyn agus Fondúireacht Calouste Gulbenkian le clár ealaíona-oideachais trí bliana idir an Leabharlann agus ceithre scoil áitiúil.  Cleachtadh dodhearmadta a bhí ann inar fhoghlaim páistí agus múinteoirí faoi chnuasaigh Chester Beatty ar bhealach samhlaíoch pléisiúrtha.  Mar chuid den tionscadal bhí ceardlanna scéalaíochta le carachtair ó Bhóthar an tSíoda amhail Marco Polo agus Alastar Mór.  Mar fhreagra, chruthaigh na páistí a logleabhair féin gur rianaigh taistil a gcarachtair roghnaithe féin agus tharraing ar na stíleanna éagsúla atá sna cnuasaigh.  Cuireadh na leabhair dá éis sin ar taispeáint i dtaispeántas speisialta ag an Leabharlann.  Mar thaifead ar chríochnú an tionscadail, taifeadadh na scéalta ar DD a bronnadh ar na scoileanna rannpháirteacha agus ar na hurraithe.  : (+353 1) 407