Chester Beatty Library – Collections – Archives – Chester Beatty Papers | Chester Beatty Papers Collection
Skip Navigation

Chester Beatty Papers (CBP)


Cruthaitheoir:
Alfred Chester Beatty (1875-1968)
Dátaí: 1894-1968
Méid: 143 troigh líneach
Coimriú: Tá páipéir Alfred Chester Beatty thart ar 143 troigh líneach agus dátaíonn ó 1894 go 1968, a mbunús dar dáta ó 1920 go 1950.  Cuimsíonn an cnuasach comhaid comhfhreagrais chuimsitheacha ar na ceannacháin leabharlainne a rinne Beatty, chomh maith le comhaid maidir le riaradh agus foilsiú a chuid catalóg. Is acmhainn ríluachmhar é an cnuasach chun foinse saothar áirithe a rianú agus tugann léargas ar gníomhaíochtaí bailitheoirí agus déileálaithe sna blianta suas go dtí agus tar éis an Dara Cogadh Domhanda.  Is líon an-bheag comhad a bhaineann le gníomhaíochtaí gnó Beatty nó le cnuasach ealaíne Edith Beatty.

Eolas Riaracháin

Foinse  

Tá páipéir Alfred Chester Beatty mar chuid de Thiomnacht Chester Beatty a thiomnaigh Sir A. Chester Beatty d’Éirinn.

Lua roghnaithe

Páipéir Chester Beatty (PCB). Leabharlann Chester Beatty, Baile Átha Cliath

Ag Próiseáil faisnéise

Rinne foireann Leabharlann Chester Beatty páirt-phróiseálú ar an chnuasach go dtí réamhleibhéal faoi lár na 1960í.

Rinne foireann de chartlannaithe garimiúla faoi threoir Charles Horton, Cartlannaí Leabharlann Chester Beatty,  próiseálú iomlán ar chuid mhór den chnuasach.  Chríochnaigh Karl Magee, Colum O'Riordian agus Rachel Scahill bunús na hoibre idir 1993 agus 1995.

Leanadh leis an réamhphróiseálú ar chodanna eile den chnuasach le cabhair na gcoimeádaithe cúnta Sinead Ward agus Rachel O'Connor.  Bhronn an Chomhairle Oidhreachta agus FÁS deontas fial ar Leabharlann Chester Beatty chun leagan amach, próiseálú agus cur síos ar an chnuasach a mhaoiniú.

Srianta

Srianta ar Rochtain

Ní mór coinne a dhéanamh chun taighde a dhéanamh ar an chnuasach agus tá sé teoranta dár Rialacha Rochtana agus dár bPolasaí Cóipchirt.  

Úinéireacht agus cearta liteartha

Tá páipéir Alfred Chester Beatty faoi úinéireacht Iontaobhas Leabharlann Chester Beatty. Tiomnaíodh na cearta liteartha a bhí i seilbh an deontóra d’úsáid an phobail le haghaidh taighde, staidéir agus léinn.  Tá an cnuasach faoi réir dlithe cóipchirt.     

Ábhar bainteach

Tá an-chuid cnuasach gaolmhar i sealúchais na gCartlann Náisiúnta, Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, agus Ghailearaithe Náisiúnta na hÉireann.

Tá páipéir phearsanta a bhaineann le déileálaithe ealaíne, scoláirí agus bailitheoirí éagsúla a bhfuil a n-ainmneacha sa chnuasach i seilbh roinnt mhaith Ollscoileanna agus Iarsmalanna de chuid na Breataine.

Moltar do thaighdeoirí cuardach bunachar sonraí a dhéanamh agus a riachtanais taighde a phlé le foireann na gCartlann.  

Nóta stairiúil

Tá stair mhífhortúnach ag baint le PCB.  Thioscain roinnt comhad in oifigí Chester Beatty i Nua Eabhrac nó i Londain agus tháinig roinnt eile óna theach i Londain.

Nuair a tháinig sé go hÉirinn go mall sna 1940í b’éigean a chuid páipéar a bhogadh agus a roinnt arís.

Is cosúil nár tugadh go Baile Átha Cliath ach na taifid siúd ba mó a raibh baint dhíreach acu le leabharlann Chester Beatty.  Stóráladh na páipéir go dtí gur tógadh an leabharlann nua i mBaile Átha Cliath agus ag pointe éigin le linn na 1960í shórtáil foireann na Leabharlainne an comhfhreagras in ord aibítre.

Tógadh an-cuid litreacha indibhidiúla nó sonraisc a bhain le lámhscríbhinní nó leabhair ar leith as na comhaid gur cuireadh sna bocsaí solandair a chosain na lámhscríbhinní nó na leabhair priontáilte luatha nó i gcomhaid na hoifige mar thaifid reatha.

A mhéid is féidir cuireadh na páipéir seo ar ais leis na máthairchomhaid nó cruthaíodh comhad nua sa chnuasach cartlainne.

Ainneoin go bhfuil PCB fairsing, níl siad iomlán; tosaíonn an-chuid comhad i lár comhfhreagrais le tagairtí d’idirbhearta roimhe nó tá bearnaí de mhíonna nó blianta iontu.  Níl ach dosaen comhad ann don tréimhse 1894-1909 agus clúdaíonn sé cinn déag na cúig bliana ina dhiaidh sin.  D’fhás an líon bliantúil comhad de réir mar a mhéadaigh luas bailithe Beatty agus baineann roinnt comhad le tréimhsí fada, le breis agus 800 litir nó níos mó de réir mar a rinneadh lucht aitheantais agus buanchairde de chaidrimh ghnó.

Ina iomláine, tá na taifid comhdéanta de 2,100 comhad comhfhreagrais (1894-1968), caoga a hocht clár sealbhaithe (1910-68), go leor leabhar díolacháin agus cairn pháipéir atá tábhachtach agus gan tábhacht araon, a thuairiscíonn ar na mionsonraí a bhain le bailiú leabhar thar thrí scór bliain, agus a léiríonn go minic conairí mealltacha a théann ó amharc, diúltuithe luathintinneacha, margáil chríonna agus uisce faoi thalamh polaitiúil corruair.