Chester Beatty Library – About Us – The Chester Beatty Library | Chester Beatty Library About Us, About the Chester Beatty Library, The Chester Beatty Library Architecture
Skip Navigation

Ráiteas Misin


Chun cnuasaigh na Leabharlainne a choimeád agus a chaomhnú agus chun iad a chur ar fáil ar na bealaí is oiriúnaí i gcomhair úsáid agus phléisiúr an phobail agus i gcomhair staidéir agus taighde léannta, chun go gcothófar cuímheas agus tuiscint is leithne ar an oidhreacht chultúrtha idirnáisiúnta atá ar fáil sna cnuasaigh agus chun caidrimh a chothú idir Éirinn agus na pobail a bhfuil a gcultúir á léiriú sna cnuasaigh.    

Cur Síos agus Feidhmeanna


Is iontaobhas carthanach poiblí é Leabharlann Chester Beatty a bunaíodh faoi uacht Sir Alfred Chester Beatty nach maireann, ar deonaíodh probháid di i 1969.  Tá an Leabharlann faoi úinéireacht Bhoird Iontaobhaithe a choinníonn í i gcomhair úsáid agus leas an phobail.

Mar institiúid charthanach tá an Leabharlann freagrach go díreach do Choimisinéirí na dtabhartas agus na dtiomnachtaí carthanúla agus tagann faoi choimirce an Ard-Aighne, ina ról mar chaomhnóir carthanas.   

Tá an Leabharlann á maoiniú ag an Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta le deontas i gcabhair de bhreis agus 90 faoin chéad. 

Tá an Leabharlann á rialú ag Bord Iontaobhaithe a cheaptar faoi théarmaí uacht Sir Alfred Chester Beatty arna modhnú ag ordú na hArd-Chúirte den 16 Nollaig 1997.  Cheadaigh an Chúirt na socruithe nua maidir le fónamh iontaobhaithe, ceapachán ainmnithe de chuid an aire don Bhord Iontaobhaithe agus suíomh nua don leabharlann de réir comhaontaithe a rinneadh idir na hIontaobhaithe agus an Rialtas i 1966 agus atá anois i bhfeidhm.

Is é ról na Leabharlainne an oidhreacht atá cumhdaithe i gcnuasaigh Chester Beatty, nach maireann, a chosaint, a chaomhnú agus a chur ar fáil don phobal i bhfoirm taispeántas, foilseachán móréilimh, léachtaí agus imeachtaí nach iad agus chun rochtain ar an bhfoinse thábhachtach idirnáisiúnta a sholáthar do lucht léinn.   Mar chomhlacht atá ag brath go bunúsach ar mhaoiniú poiblí, ní mór don Iontaobhas aird ar leith a thabhairt do riachtanais an pobail i gcoitinne agus do riachtanais an phobail Éireannaigh go háirithe.   

D’fhéadfaí sainordú na Leabharlainne a léirmhíniú go cúng mar chúram agus choimeád an chnuasaigh agus a bheith ag feidhmiú le leas an phobail ar bhealaí beaga indíreacha.  

Ach, bheadh seo ag teacht salach ar spiorad an bhunaitheora agus ar an ghá atá ann chun cion ríthábhachtach an phobail i leith thodhchaí na Leabharlainne a léiriú.  Cuimsíonn sainordú na Leabharlainne na nithe sin uile a dhéanfaidh sí chun luach poiblí na gcnuasach a mhéadú trí thaispeántas, oideachas, bród as na cnuasaigh a chothú agus tuiscint idir cultúir agus traidisiúin a léirítear iontu a chur chun cinn.    

Is é cuspóir na Leabharlainne, dá bhrí sin, ag féachaint dá dualgas cúraim, luach nua a sholáthar do shaol cultúrtha anseo in Éirinn agus ina caidrimh le pobail agus le cultúir i ngach áit.